Regulamin

STRONY TRANSAKCJI i POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż prowadzona pod adresem www.karena.pl jest realizowana przez firmę KARENA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-100 Ul. Olimpijska 12 REGON: 270100353 NIP 634-013-51-85 - zwanym w treści regulaminu “Sprzedawcą”,
2. Osoba składająca zamówienie - zwana w treści regulaminu “Zamawiający”, „Klient”, „Konsument”.
3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na naszych stronach zawierają informację o cenie brutto w złotych polskich.

 

TRANSAKCJA

1. Zamówienia na towar można składać przez:
-  wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie www.karena.pl
-  telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów prezentowane w zakładce Kontakt .
2. Sprzedawca potwierdzi Zamawiającemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku - w postaci poczty elektronicznej e-mail. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
3. Podczas dokonywania zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu oraz numeru pesel w celu zwolnienia z podatku akcyzowego.
4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: dane@karena.pl. Firma KARENA GROUP Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, mającymi zastosowanie.

5. Każde złożone zamówienie weryfikowane jest najpóźniej w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. W przypadku zamówienia złożonego w dni wolne od pracy (sobota, dni świąteczne), jego weryfikacja rozpocznie się w ciągu najbliższego dnia roboczego. W okresie świąt wielodniowych, czas oczekiwania na weryfikację i realizację zamówienia może ulec wydłużeniu. Zamówienie realizowane jest dopiero po jego zweryfikowaniu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy, nie podania wszystkich wymaganych danych lub podania danych budzących wątpliwości co do ich poprawności oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin – może odstąpić od realizacji zlecenia.
7. Zawierając umowę Zamawiający potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru oraz o pokryciu bezpośrednich kosztów przesyłki w przypadku zwrotu towaru.

 

PŁATNOŚCI

1. Zamawiający ma do wyboru trzy formy płatności:
- Przedpłata na konto bankowe. Po złożeniu zamówienia klient dokonuje przelewu na konto bankowe Sprzedawcy. Zamówienie będzie realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy (Sprzedawca akceptuje elektroniczne potwierdzenia przelewu). Numer konta  do wpłaty ING Bank Śląski 86 1050 1399 1000 0022 7338 7148
- Płatność za pobraniem. Po złożeniu zamówienia jest ono natychmiast realizowane.
Przy odbiorze przesyłki konieczne będzie doliczenie do ceny końcowej należności w wysokości 25zł. (formularz zamówienia opcja pobranie zawiera już tą kwotę). Natomiast przy złożeniu zamówienia telefonicznego Klient jest informowany o dopłacie.
- Płatność gotówką następuje w  przypadku odbioru towaru bezpośrednio z zakładu produkcyjnego naszej firmy oraz bezpośrednio u kierowcy w przypadku realizowania dostawy naszym taborem. (bez pośrednictwa firm kurierskich).
2. Ceny nie zawierają akcyzy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626. z późn. zm.). 1 stycznia 2012 r. skończył się okres przejściowy dla dostosowania krajowego poziomu opodatkowania węgla i koksu do wymogów prawa unijnego wynikających z tzw. dyrektywy Energetycznej (2003/96/WE). W związku z tym od dnia 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny i koks podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626. z późn. zm.).
Stawka podatku akcyzowego jest zryczałtowana i wynosi brutto dla wyrobów z węgla kamiennego: 37,47 zł. Klienci indywidualni wykorzystujący węgiel w gospodarstwach domowych (prywatne kotły C.O.), są zwolnieni z akcyzy pod warunkiem podania numeru PESEL, który musi zostać umieszczony
na dokumencie dostawy. Jeżeli podmiot dokonujący zakupu nie spełnia wymagań dotyczących zwolnienia z akcyzy, do cen zostanie doliczony podatek akcyzowy.
3. Do każdego zamówienia jest wystawiana i wysyłana faktura VAT.

 

DOSTAWA

1. Realizacja zamówień następuje w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia.
2. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Zamawiający jest powiadamiany poprzez  wysłanie informacji e-mail lub sms na adres lub numer telefonu podany w zamówieniu.
3. W przypadku dostawy, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki.
4. Zamawiający może również odebrać zamówiony towar osobiście z zakładu produkcyjnego po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
5. Kierowca rozładowuje towar tylko w miejscu, do którego można dojechać samochodem. Kierowca nie jest zobowiązany wjeżdżać w wąskie bramy, może również odmówić wjazdu na nieutwardzone tereny. Towary są transportowane samochodami z windą.
6. Podmiot zwolniony z podatku akcyzowego podczas odbioru towaru zobowiązany jest podpisać dokument dostawy, który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy. Brak podpisanego dokumentu dostawy skutkować będzie naliczeniem akcyzy od węgla zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Zamawiający będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: przez wysłanie pisma pocztą na adres: KARENA GROUP Sp. z o.o., Ul. Olimpijska 12 41-100 Siemianowice Śląskie lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@karena.pl
3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy: WZÓR Oświadczenia - ściągnij
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
7. Zamawiający odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Reklamacja, którą Zamawiający zamierza przesłać drogą elektroniczną należy kierować  na odpowiednim druku zgłoszenia reklamacyjnego (ŚCIĄGNIJ DRUK) na adres: reklamacje@karena.pl
9. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Zamawiającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
10. Podczas postępowania reklamacyjnego towar może zostać poddany badaniu laboratoryjnemu celem stwierdzenia czy posiada wady i na podstawie wyniku badań może zostać podjęta decyzja o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji. Badania wykonuje niezależny instytut badawczy.
11. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowie za niezgodność towaru z umową, jeżeli zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Jeżeli kupujący po dwóch miesiącach od stwierdzenia wady,  nie powiadomi o tym fakcie sprzedającego, utraci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma KARENA GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu.
2. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru, zamieszczonego na stronie www.karena.pl, a towarem rzeczywistym nie są podstawą do reklamacji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą mieć  odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).